School in a Book: Mandarin Chinese Vocabulary

I have a basic working Mandarin vocabulary–what I call “traveler’s Chinese.” Though it’s one of my life goals to become fluent or close to it (mostly because it would be so much fun), I also feel that this basic level is extremely valuable in its own right. Once you get past the language basics and talk to some natives who–surprise!–actually understand you, the groundwork has been laid; you become confident. After that, you have fun with it: talk to people you meet, ask them to explain things, practice a bit here and a bit there. A decade or so later, you’re ready to visit the land of your chosen second language and make a lot of progress in a relatively short amount of time.

A note on the list: There are four tones in Mandarin Chinese. Fortunately, they’re not hard to master; just do an Internet search to hear them and practice. One more tip: At first, don’t worry about grammar too much. Get the main verbs, the main short words (“because,” “with,” “and,” “very,” and the time- and distance-related vocabulary) and the whole introductory conversation basics, then move on to your nouns–food, body parts, etc. When you practice, make as many mistakes as you can possibly make, grammar-wise; just get yourself understood. That’s the goal.

Conversational Basics and Common Phrases

Hello: Ni3 hao3
How are you: Ni3 hao3 ma
What is your name: Ni3 de ming2 zi jiao4 shen2 me
My name is: Wo3 de ming2 zi jiao4
First name: Ming2 zi
Family name: Gui4 xing4
How old are you: Ni3 ji1 sui4 le
I am __ years old: Wo3 you3 __ nian2
Good morning: Zao3 an1
Good afternoon:
Good evening: Wan3 an1
Yes: Shi4
No: Bu4 shi4
Please: Qing2
May I: Ke3 yi3
Thank you: Xie4 xie4
Excuse me/I’m sorry: Dui4 bu4 qi2
You’re welcome/I don’t mind: Mei2 guan4 xi1
No problem/I don’t care: Bu4 yao4 jin3
Where are you from: Ni3 lai2 zai4 na3 li3
I am from: Wo3 lai2 zi4
I speak __: Wo3 shuo1 __
Do you speak __: Ni3 shuo1 __ ma?
U.S.A.: Mei3 guo2
American: Mei3 guo2 ren2
English: Ying1 wen2
China: Zhong1 guo2
Chinese (person): Zhong1 guo2 ren2
Chinese (Mandarin language): Pu2 tong2 hua4
Chinese (Cantonese language): Guang3 dong1 hua4
How do you say: Wo3 zem2 me shuo1
What does this mean: Shen2 me yi4 ci2
Say it again: Zai4 shuo1 yi1 ci4
May I ask: Qing2 wen3
Can you please: Ni3 ke3 yi3
Nice to meet you: Hen3 gao1 xin1 jian4 dao4 ni3
Be careful: Xiao4 xin1 (yi1 dian3)
Hurry up: Kuai4 yi1 dian3
Wait a moment: Deng3 yi2 xia4
I am ready: Wo3 zhu3 bei4 hao3 le
Both are fine: Shen2 me dou1 ke3 yi3

Verbs

To be: Shi4
To go: Qu4
To want: Yao4
To use: Yong4
To need: Xu3 yao4
To know: Zhi1 dao4
To like: Xi3 huan1
To love: Ai4
To live: Zhu4
To be born: Chu1 sheng1
To die: Si2
To sleep/go to bed: Shui4 jiao4
To wake up: Xing3 lai2
To cook: Zuo2 (fan4)
To read: Kan4 (shu1)
To practice: Lian4 xi3
To make/do: Zuo3
To look at: Kan4
To see: Kan4 dao4
To look for: Zhao3
To walk: Zou3 (lu4)
To run: Pao3 (bu4)
To go to work: Shang4 ban4
To finish work: Xia4 ban4
To rest: Xiu2 xi3
To play: Wan2
To sing: Chang4 ge1
To smile: Wei1 xiao4
To laugh: Da4 xiao1
To hug: Bao4
To cry: Ai1 hao4; ku1; bei4 qi4
To dance: Tiao4 wu3
To swim: You2 yong3
To take pictures: Zhao4 xiang4
To go shopping: (Qu4) guang4 jie1; gou4 wu4; mai3 dong1 xi1
To go to the bathroom: Shang4 ce4 suo3
To take a shower: Xi3 zao3
To wash hands/face: Xi3 lian2/shou3
To ride (a bike, etc.): Qi2
To ride (a car–no movement): Zuo4
To visit (someone): Bai4 fang3
To visit (something): Can1 guan1
To leave: Zou3
To wait: Deng3 (dai4)
To stay (there): Liu2 zai4 (zhe1 li3)
To stay home: Dai4 zia4 jia1 li3
To stand up: Zhan4 qi3 lai2
To sit down: Zuo4 xia4
To find: Zhao3 dao4
To pay: Fu4 qian2
To break: Sui4; lan4
To fix: Xiu1
To take: Na2
To listen: Ting1 (shuo1)
To lay down (something): Fang4
To lay down (body): Tang3 xia4
To meet (regularly): Peng4 dao4; peng4 tou2
To meet (past or future): Kan4 jian4
To show/indicate: Zhan3 shi3
To mistakenly think: Yi3 wei2
To try: Shi4 yi1 shi4
To taste/experience: Chang2 hang2; chang2 yi1 chang2
To guess: Cai1 yi1 cai1
To translate: Fan1 yi4
To hate: Hen4
To put on/wear: Chuan1; dai4
To change clothes: Huan2 yi4 fu2

Time Words

When: Shen2 me shi2 hou4
How long: Duo1 jiu2
Early: Zao4
Late: Wan2
Soon: Hen3 kuai4
Not soon: Hen3 man4
Always: Zong3 shi4
Never: Cong2 lai2 (mei2 you3)
Again: Zai4
Often/usually: Jing1 chang2
Sometimes: You3 shi2 hou4
Still more (time): Hai2 (you3)
Daytime: Wan3 shang4
Nighttime: Wan3 shang4
Day: Tian1
Morning: Zao3 shang4
Afternoon: Xia4 wu3
Time: Shi2 jian1
Hour: Xiao3 shi2; zhong1 tou2
Minute: Fen1 zhong1
Second: Miao3 zhong1
This week: Zhe4 zhou1
Next week: Xia4 zhou1
Last week: Shang4 zhou1
Before/earlier: Yi3 qian2; zai4 shi1 qian2
After/later: Yi3 hou4; hou4 lai2; dai1 hui3
At the same time: Tong2 shi2
First: Di1 yi1
Second: Di1 er4
One time: Yi1 ci4
The first time: Di1 yi1 ci4
Midnight: Ban4 ye4
Long (time): Jiu2; chang2 shi2 jian1
A while: Yi2 xia4
Future: Wei4 lai2
Past:
Ever: Guo1; ceng2 jing2

Size and Amount Words

How much/how many: Duo1 shao1
More: Bi3 (jiao4) duo1 de;
Less: Bi3 (jiao4) shao3 de
A little: Yi1 dian3
A little more: Duo1 yi1 dian3
Most: Zui4
Some: Yi1 xie3 de
Only: Zhi2 you3
Still more (amount): Hai2 you3
Almost: Cha4 bu4 duo1
Not enough: Bu2 gou4
Not quite: Bu2 tai4
Too (much): Tai4
Size: Da4 xiao3
Short (people): Ai3
Short (stuff): Duan3
Tall (people): Gao1
Long (things): chang2
Wide: Kuan1 kuo4 de
Deep: Shen1 de
Empty: Kong1 dong4
Amount: Deng3 yu2
Enough: Gou3 le
None: Mei2 you3 yi1 ge
Both: Liang3
Both/all: Dou1; quan2 bu2 de
Another one: Zai4 yi1 ge
Equal: Deng3 (yu1)
How many?: Ji3 ge
Another: Bie2 de
One or two: Yi1 liang2 ge
Either one: Bu2 lun4 . . . dou1 (hao1)
Only: Jiu4
Pound: Bang4
Kilo: Gong1 jin1
1/2 kilo: Jin1
Still more: Hai2 you3
Others: Qi2 ta1 de
Every: Mei3 yi1; mei3 ge
Each: Mei3 yi1 ge
The whole (one): Zheng3 ge4
The whole (time): Suo3 you3 (shi2 jian1)
Everything: Yi1 qie4 dou1; shen2 me dou1; suo3 you3 shi4 wu4
Something: Xie1 shi4
Nothing: Mei2 you3 dong1 xi1; mei1 you3 shi4
Everybody: Mei2 ge ren2; ren2 ren2
Anything: Wu2 lun2 shen2 me
Somebody: Yi1 ge ren2
Nobody: Mei2 you3 ren2
Anybody: Ren4 he2 ren2; shen2 me ren2
Everywhere: Mei3 ge di4 fang1; dao4 qu4 dou1
Somewhere: Yi1 ge di4 fang1
Nowhere: Mei2 you3 di4 fang1
Anywhere: Ren4 he2 di4 fang1

Direction and Location Words

A direction: Fang1 xiang4
A location: Fang1 wei4
Here: Zher4
There: Nar4
High: Gao1
Low: Di1
Beside: Zai . . . pang2 bian1/lin2 jin4
Between: Zai4 . . . zhi1 jian1/zhong1 jian1
Ahead: Zai . . . qian2 fang1/qian2 mian4
Over/above/on: Zai4 . . . shang4 mian4; gao1 yu2
In: Zai4 . . . li3 bian1
Under: Zai4 . . . xia4 mina4
The top: Zui4 shang4 mian4; zui4 shang4 bian4
The bottom: Di3 bu1; zui4 di3
Side/limit: Bian1
Behind: Zai . . . hou4 mian4
Both sides: Liang3 bian1
This side: Zhe4 bian1
That side: Na4 bian1
Central: Zhong1 yang1 de
Inner: Li3 bian1 de
Outer: Wai4 bian1 de
Right: You3
Left: Zuo3
Center: Zhong1 jian1
Close/near: Jin4
Far away: (Yao2) yuan2
To travel forwards: Ziang4 qian2 zou3
To travel backwards: Ziang4 hou4 zou3
On the corner: Zai4 jiao3 luo4
One block: Yi1 kuai4 zhuan1
To turn right: Xiang4 you4 zhuan3
To turn left: Xiang4 zuo3 zhuan3
To go straight: Zhi2 zou3
North: Bei1
South: Nan2
East: Dong1 fang1
West: Xi1 fang1
Easterner: Dong1 fang1 ren2
Westerner: Xi1 fang1 ren2

Other Small Words

This: Zhe4 ge
That: Na4 ge
But/nevertheless: Ke3 shi4; dan4 shi4
If: Ru2 guo3; yao4 shi4
Which: Na3 yi1 ge
Although/even though: Sui1 ran2
Therefore: Suo3 yi3
Will: Hui4; jiang1 (yao4)
Should: Ying1 gai1
Because: Yin1 wei4
Anyway/regardless: Qi2 shi2; bu4 guan3
Also: Ye3; you4
Probably: Huo4 xu3; ke3 neng2
In addition: Ling4 wai4; hai2 you3; chu1 ci3 gi4 wai4
Instead of: Er4 bu2 shi2
Not so: Bu4 ran2
To: Qu4 (location); gei1; zi1 (time)
From: Cong2; lai2 zi
Of: Shu3 yu2
For: Wei4
(Word at end of a question): Ma
(Word at end of a completed statement): Le

Numbers and Money Words

1-10: Yi1, er4, san1, si4, wu3, liu4, qi1, ba1 jiu3 shi2
11: Shi2yi1
20: Er4 shi4
Hundred: Bai3
Thousand: Qian1
Ten thousand: Wan4
Million: Bai3 wan4
Billion: Yi4
1/10th yuen2: Yi1 jiao3
1/100th yuen: Yi1 fen1
To barter/exchange: Huan4
Passcode: Mi4 ma3
Number one: Yi1 yao4
1.00: Yi1 dian4 ling2 ling2
Money: Qian2
The cost: Jia4 ge2
Debit card: Jie4 ji4 ka1
Credit card: Xin4 yong4 ka3
Receipt: Shou1 ju4

Family Members

Husband: Zhang4 fu1; lao3 gong1
Wife: Qi1 zi; lao3 po2
Mother: Mu3 qian1; Ma1 ma
Father: Fu4 qian1; ba1 ba
Parents: Fu4 mu3 qian1
Son: Er2 zi
Daughter: Nu3 er2
Older brother: Ge4 ge
Younger brother: Di4 di
Older sister: Jie3 jie
Younger sister: Mei4 mei
Grandparents: Ye3 ye3 nai3 nai4
Grandmother (mom’s mom): Wai4 po2
Grandmother (dad’s mom):  Nai3 nai1
Grandfather (mom’s dad): Wai4 gong1
Grandfather (dad’s dad): Ye3 ye

Adjectives

Best: Zui4 hao3 de
Better: Geng4 hao3 de; bi (jian4) hao3 de
Worse/worst: Geng4 huai4 de; bi3 (jiao4) huai4 de; bi3 (jiao4) cha4 de
The same: Yi2 yang4 de
Different: Bu4 tong2 de
Big: Da4
Small: Xiao3
Clamorous: Da4 shan1
Loud: Chao3 nao4
Quiet/peaceful: An1 jing4 de
Old (people): Lao3
Old (things) jiu4
Young: Nian2 qing1 de
Weak: Ruo4 de; shou4 ruo4
Strong: (Qiang2) zhuang4 de
Heavy: Zhong4 de
Light: Qing1 de
Light/bright: Deng1
Soft: Ruan3 de
Hard: Ying4 de
Wet: Chao2 shi2 de; shi2 de
Dry: Gan1 (zao4) de
Clean: Gan1 jing4 de
Dirty: Zang1 de
True: Zhen1 de
False: Bu4 zhen1 de
Cheap: Pian2 yi4 de
Used: Er4 shou3 de; yong4 guo4 de
New: Xin1 de
Stinky: Chou4
Handsome: Ying1 jun4
Pretty: Piao4 liang4
Beautiful: Mei3 liang3
Broken: Sui4 le; lan4 de; huai4 de
Bright: Ming2 liang2 de; xing3 mu4 de
Dim: Bu4 liang2
Well-organized: Zu3 zhi1 de; zheng3 li2 de
Works well: Zuo2 de hen3 hao3
Doesn’t work: Mei2 zuo4
Happy: Gao1 xin1; kai1 xin1
Sad: Bei1 shang1; shang1 xin1 de
Hopeful/to hope: Xi1 wang4 (de)
Surprised: Chi1 jing1 de
Angry: Sheng1 qi4 de
Jealous: Du4 ji4
Afraid: Hai4 pa4
Excited: Xing4 fen4
Nervous: Jin3 zhang1 (DE??)
Worried: Dan1 xin1; zhao1 ji2
Embarrassed: Diu1 ren2; gan1 ga4
Bored: Wu2 liao3
Famous: Zhu4 ming2; you3 ming2
Popular: Liu2 xing2
Unpopular: Bu4 de ren2 xin1; bu4 luo3 xing2
Shy: Hai4 xiu1
Outgoing: Kai1 fang4
Nice: Hao3 de
Mean: Huai4 de
Friendly: You3 hao3 de
Scholarly: Hao4 xue2 de
Smart: Cong2 ming2 de
Stupid: Ben4 de
Rich: You3 qian2 de
Poor: qiong2
Funny: You3 mo2 de; hua1 ji4 de
Interesting: You3 qu4
Unique: Tu4 bie2 de
Ordinary/common: Pu2 tong1 de; ping2 chang2 de
Rare: Xi1 you3 de
Important: Zhong4 yao4
Complicated: Fu4 za2

Food Words

Food: Fan4; shi2 wu4
Fruit: Shui3 guo3
Vegetables: Shu1 cai4
Apple: Ping2 guo3
Banana: Xiang1 jiao1
Orange: Ju2 zi
Grape: Pu2 tao2
Carrot: Hu2 luo2 bo1
Peas: Wan1 dou4
Cucumber: Huang2 gua1
Spinach: Bo1 cai4
Broccoli: Ye1 cai4
Cabbage: Da4 bai2 cai4
Onion: Yang2 cong1
Corn: Bao1 gu3; yu2 mi3
Cauliflower: Hua1 cai4
Tomato: Xi1 hong2 shi4
Celery: Qin2 cai4
Green pepper: Qing1 jiao1
Red pepper: Tian2 jiao1 hong2 jiao1
Rice: Mi3 fan4; fan4
Noodles: Mian4 tiao2
Bread: Mian4 bao1
Chicken: Ji1 rou4; ji1
Fish: Yu2 rou4; yu2
Tofu: Dou4 fu1
Pork: Zhu1 rou4; zhu1
Egg(s): Ji1 dan4
Meat: Rou4
Beef: Niu3 rou4; niu3
Hamburger: Han4 bao3 bao1
Milk: Niu2 nai3
Alcohol: Jiu3
Beer: Pi2 jiu3
Wine: Jiu3
Potato: Tu3 dou4
Soy sauce: Jiang4 you3
Sauce: Jiang4
Oil: You2
Sugar: Tang3
Dessert: Tian2 shi2; tian2 dian3
Wheat: Mai4
Cookie: Bing3 gan1
Seafood: Hai3 xian1
Steak: Niu3 pai2
Beans: Dou4 li3; dou4
Shrimp: Xia1
Berry: Jiang1 guo3
Lettuce: Sheng1 cai4
Green vegetables: Qing1 cai4
Green beans: Ji1 dou4 ji1
Beverage: Yin3 liao4
Water: Shui3
Ice: Bing1
Sweet: Tian2 de
Salt: Yan2
Salty: Xian2 de
Spicy: La4 de
Sour: Suan1 de
Fresh: Xin1 xian4 de
Menu: Cai4 dan1
Fork: Cha1 zi
Knife: Dao1 zi
Spoon: Shao2 zi
Bowl: Wan3
Chopsticks: Kuai4 zi
Cup: Bei1 zi
Plate: Pan2 zi
Wok/pan: Ping2 guo1; guo1
Caffeine: Ka1 fei1 yin1
Coffee: Ka1 fei1
Decaf coffee: Two1 ka1 fei1 yin1 de ka1 fei1
Bottle: Yi4 ping2
Spices: Xiang1 liao4; tiao2 wei4 pin3
Cheese: Nai3 lao4
Pizza: Pi1 sa4
Snack: Dian3 xin1
Salad: Sha1 la1
Fast food: Kuai4 can1
Butter: Huang3 you2
A dish: Cai4
Soup: Tang2

Personal Effects

Pencil: Qian1 bi3
Pen: Bi3
Paper: Zhi3
Scissors: Bi3 ji4 ben3; ben3 zi
Tape: Zhao1 dai4
Computer: Dian4 zi3 (ji1 suan4 ji1)
Glue: jiao1 shui3
Map: Di4 tu3
Cards: Ka1 pian4
Letter: Xing4
Calendar: Ri4 li4
Stamp: You2 pian4
Envelope: Xin4 feng1
Cell phone:
Sign: Biao1
Light/lamp: Deng1
Clothes: Y2 fu2
Shirt: Chen4 shan1
Pants: Ku4 zi
Sweater: Mao3 yi1
Shoes: Xie4 zi
Skirt: Duan3 qun2; qun2 zi
Hat: Mao4 zi
Coat: Wai4 tao4
Socks: Wa4 zi
Underwear: Nei4 yi1; nei4 ku4; duan3 ku4
Bra: Wen2 xiong1; xiong1 zao4
Pajamas: Shui4 yi1
Shorts: Duan3 ku4
Jeans: Niu3 chang2 ku4
Blanket: Bei1 zi
Hairbrush: Shu1 zi
Comb: Shu1 zi
Handbag: Shou3 ti2 bao1
Purse: Qian2 bao1
Towel: Mao2 jin1
Shampoo: Xi3 fa1 shui3
Conditioner: Zhe1 li3 shui3
Soap: Xiang1 zao4; fei2 zao4
Lotion: Ying1 yang3 shuang1
Toothpaste: Ya2 gao1
Toothbrush: Ya2 shua1
Backpack:
Suitcase: Xiang1 zi; lu3 xing2 xiang3
Toilet paper: Ce4 zhi3
Garbage: La1 ji1
Garbage can: La1 ji1 xiang1
Air conditioner: Kong1 tiao2
Heater: Dian4 nuan3 qi4
Keys: Yao4 shi2
Batteries: Dian4 chi2
Clock: Zhong1
Camera: Zhao4 xiang4 ji1
Wallet: Qian2 bao1
Glasses: Yan3

Colors

Color: Yan2 se4
Red: Hong2 se4
Blue: Lan2 se4
Yellow: Huang2 se4
Green: Lu2 se4
Orange: Ju2 se4
Purple: Zi3 se4
Pink: Fen3 hong2 se4
Black: Hei1 se4
White: Bai2 se4
Gray: Hui1 se4
Brown: Zhong se4/ he1 se4
Silver: Yin2 se4
Gold: Jin1 se4

Body Parts

Body: Shen1 ti3
Head: Tou3
Mind: Si1 xiang3
Face: Lian3
Eyes: Yan3 jing1
Ears: Er3 duo1
Mouth: Kou3
Lips: Zui3 ba1
Nose: Bi2 zi
Hands: Shou3
Feet: Jiao3
Fingers: Shou3 zhi3
Toes: Jiao3 zhi3
Legs: Tui3
Arms: Shou3 bi4
Hair: Tou2 fa1
Back: Bei4
Neck: Bo2 zi
Skin: Pi2 fu1
Stomach: Du4 zi
Butt: Pi4 gu3
Poop: Fen4 bian4
Pee: Niao4

Travel Words

Car: Che1
Bus: Gong1 gong4 qi4 che1
Taxi: Chu1 zu1 che1
Motorcycle: Mo2 to2 che1
Plane: Fei1 ji1
Ship: Lun2 chuan2
Airport: Ji1 chang3
Bus station: Gong1 gong4 qui4 che1 zhan4
Train: Huo3 che1
Train station: Huo3 che1 zhan4
Bus stop: Gong1 gong4 qi4 che1 zhan4
Culture: Wen2 hua4
Foreign: Wai4 guo2
Foreigner: Wai4 guo2 ren2
To travel: Lu2 you2
Overseas/abroad: Hai3 wai4
Nation: Guo2 jia1; guo2 min2
Native language: Ben3 zu2 yu3
Trip/journey: Cheng2
Passenger: Cheng2 ke4
Hometown: Jia1 xiang1; ben3 guo2
Fare: Fei4 yong4
Hotel: Fan4 dian4; lu2 guan3

Places

Where: Zai4 na3 li3; nai4 nar3
Place: Di4 fang1
Supermarket: Chao1 shi4
Small market: Cai4 shi4 chang3; shang4 dian4
Park: Gong1 yuan2
Library: Tu2 shu1 guan3
Street: Jie1 dao4
Bank: Yin2 hang2
Hospital: Yi1 yuan4
Building: Jian4 zhu4
Elementary school: Xia3 xue2
Middle school: Zhong1 xue2
High school: Gao1 zhong1
College: Da4 xue
Gym: Jian4 shen1 fang2
City: Cheng2 shi4
Church: Jian4 tang2
Temple: Miao4
Post office: You3 ju2
Bar/nightclub: Jiu3 ba1
Movie theater: Dian4 ying3 yuan4
Theater: Ju4 yuan4
Outdoors: Wai4 mian4
Indoors: Li3 mian4
The zoo: Dong4 wu4 yuan1
Great Wall: Chang2 cheng2
Art museum: Bo4 wu4 guan3
Apartment building: Gong1 yu4

Rooms and Furniture

Room: Fang2 jian1
Bedroom: Fang2 jian1; wo4 shi4
Bathroom/toilet: Ce4 suo3
Kitchen: Chu1 fang2
Living room: Ke4 ting1
Dining room: Fan4 ting1
Bed: Chuang2
Window: Chuang1 (hu4)
Wall: Qiang2 bi4
Chair: Yi3 zi
Desk/table: Zhuo1 zi
Couch: Chang2 sha4 fa1
Pillow: Zhen3 tou2
Closet: Zha3 wu4 fang2
Door: Men2
Home/house: Jia1
Apartment: Fang2 zi

Nature Words

Weather: Tian1 qi4
Hot: Re4
Cold: Leng2
Warm: Nuan3 he de
Cool: Liang2 kuai4
Spring: Chun1 tian1
Summer: Xia4 tian1
Fall: Qiu1 tian1
Winter: Dong1 tian1
Sun: Tai4 yang2
Moon: Yue4 liang4
Stars: Xing1 xing1
Land: Lu4 di4; tu3
Sea/ocean: Hai3 yang2
Wind: Feng1
Rain: Yu3
Snow: Xue3
Clouds: Yun2
Cloudy: Yin1 tian1 de
Storm: Feng1 bao4
Grass: Cao3
Flower: Hua1
Tree: Shu4
Bush: Guan4 mu4 cong2
Nature: Zi4 ran2
River: He2 liu2
Lake: Hu2
Beach: Sha1 tan1
Mountain: Shan1
Fire: Huo3
Sunny: Qing2 lang3
Rainy: Xia4 yu3 de
Temperature: Wen1 du4
Animal: Dong4 wu4

Professions

Doctor: Yi1 sheng1
Nurse: Hu4 shi4
Waitress: Nu3 zhao1 dai4; fu2 wu4 guan2
Waiter: Nan2 zhao1 dai4
Salesperson/shopkeeper: Shou4 huo4 yuan2
Driver: Si1 ji1
Manager: Jin1 li3
Supervisor: Zhu2 guan3
School principal: Xiao4 zhang3
Cook: Chu2 shi1
Janitor: Men2 wei4
Writer: Zuo4 jia1
Secretary: Mi4 shu1
Librarian: Tu2 shu1 guan3 li3 yuan2
Scientist: Ke1 xue2 jia1
Soldier: Shi4 bing1
Journalist: Bao1 jie4
Minister: You2 di4 yuan2; mu4 shi1
Singer: Ge1 shou3
Artist: Yi4 shu4 jia1
Dancer: Wu2 dao3 jia1
President: Zong3 tong3
Government official: Gong1 wu4 yuan2
Tutor: Jiao1 jao4
Boss: Lao3 ban3
Interpreter: Fan1 yi4
Cashier: Shou1 ying2 yuan2
Garbage collector: qin1 jie3 gong1
Fireman:
Police officer:
Housekeeper/housewife: Bao3 mu2; (jia1 ting2) zhu2 fu4
Computer programmer:
Business owner:

Activity, Entertainment and Celebration Words

Game: You3 xi4
Sports/exercise: Yun4 dong4
Ball: Dan4; qui2
Basketball: Lan2 qui2
Football: Gan1 an1 qui2
Baseball: Lei qui2
Soccer: Zu2 qui2
Volleyball: Pai2 qui2
Ping-Pong: Ping1 pong1 qui2
Badminton: Yu3 mao1 qui2
Karate:
Competition: Bi4 sai4
Song: Ge1 qu3
Team: Huan2 dui4
To skate: Bing1 chang3
To see a movie: Kan4 dian4 ying3
Birthday: Sheng1 ri4
Christmas: Sheng4 dan4 jie2
New Year: Xin1 nian2
Spring Festival: Chun1 jie4
Happy birthday: Sheng1 ri4 kuai4 le
Merry Christmas:
Happy New Year: Xin1 nian1 kuai4 le
Congratulations: Zhu4 he4
Celebration: Qing4 zhu4
Holiday: Jia4 qi1
Vacation: Jia4 re4
Present/gift: Li3 wu4
Wedding: Hun1 li3
Funeral: Chu1 bin1

Sickness Words

Death: Si3
Life: Shen1 ming4
Sick: Bing4 le
Sickness: Ji2 bing4
Pills: Yao4 pian4
A cough: Ke2 sou4
A cold: Gan3 mao4
Fever: Fa1 shao1
Flu: Liu2 xing2 gan3 mao4
Stomachache: Du1 zi tong4
Headache: Tou2 tong4
?: Ban2
?: Shen1 bing4
To hurt/ache: Tong4
Allergy:
Tired: Lei4

Miscellaneous Words

Word: Zi4
Character: Xie1 zi4
New word: Sheng1 zi4; dan1 zi4
Sentence: Ju1 zi
Phrase: Ci2 zu3
Pronunciation: Fa1 yin1
Grammar: Yu2 fa3
Language: Yu3 yan2
Story: Gu4 shi4
Number: Hao4 ma3; hao4
Vocabulary:
Phone number: Dian4 hua4 hao4 ma3
Address: Di4 zhi3
Driver’s license: Jia4 shi2 zi2 zao4
Passport: Hu4 zao4
Age: Nian2 ji4
Literature: Wen2 xue2
Math: Shu4 xue2
History: LI4 shi3
Science: Zi4 yan2; ke1 xue2
Art: Yi4 shu4; mei3 shu4
Music: Yin1 yue4
Politics: Zheng4 zhi4
Government: Zheng4 fu3
Physical education: Ti3 yu4
Sign: Biao1 zhi4
Wood: Mu4 tou2
Plastic: Su4 liao4
Electricity: Dian4
Electric: Dian4 de
Machine: Ji1 qi4
Action/movement: Xing2 dong4
Problem: Wen4 ti3
Plan: Ji4 hua4
Idea/concept: Zhu2 yi4
Level: Shui2 ping1
List: Dan4 zi
Stress: Ya1 li4
Feelings/emotion: Gan3 jue2
Attitude: Tai4 du4
Mood: Qing2 xu4
Personality: Ge4 xing4
God: Shang4 di4
Classmate: Ton2 xue2
Relationship: Guan1 xi4
Friendship: You3 qing3

***

Babies come. But babies don't go. Get Fights You’ll Have After Having a Baby: A Self-Help Story on Amazon now.

***

4 comments

  1. This is interesting, but I don’t understand what the numbers mean–do they have some sort of pronunciation meaning, or does it mean you say the word that many times? Am I a bit thick? I thought there’d be a key, but I don’t see one. (My chosen second and third languages are Spanish and French, but it would be fun to learn a bit of Mandarin.)

    1. Oh, my goodness, Jill! 🙂 You are right. I did not include an explanation. Will edit and thanks much for the comment. Here’s the idea: there are four TONES in Mandarin Chinese. Normally these are notated with a little line above the word, but sometimes this way. THANKS AGAIN!

COMMENTS